Managemen Spero

Nama              : Supardi, S.Pd, M.Pd

NIP                   : 19710921 199903 1 009

Jabatan         : Kepala Sekolah

 

 

Nama              : Drs. Ahmad Budisusilo

NIP                   : 19680510 199702 1 004

Jabatan         : Wakil Kepala Bidang Kurikulum

 

 

Nama              : Drs. Suhardi

NIP                   : 19620806 198703 1 006

Jabatan         : Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana

 

 

Nama              : Dra. Anita Susanti

NIP                   : 19660821 199203 2 006

Jabatan         : Wakil Kepala Bidang Humas

 

 

Nama              : Nadirin, S.Pd

NIP                   : 19711220 200501 1 007

Jabatan         : Wakil Kepala Bidang Kesiswaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply