KEPALA & WAKIL

Nama              : Waluya Sihana, S.Pd. M.Pd.

NIP                   : 19701115 199412 1 001

Jabatan         : Kepala Sekolah

 

 

Nama              : Siti Musthofiyah, S.Pd.

NIP                   : 19790307 200604 2 019

Jabatan         : Wakil Kepala Bidang Kurikulum

 

Nama              : Dra. Irina Kurniati L, M.Pd

NIP                   : 19680413 199203 2 006

Jabatan         : Wakil Kepala Bidang Kesiswaan

 

Nama              : Nadhirin, S.Pd.

NIP                   : 19711220 200501 1 007

Jabatan         : Wakil Kepala Bidang Humas dan Bidang Sarpras