KEPALA & WAKIL

Nama              : –

NIP                   : –

Jabatan         : Kepala Sekolah

 

 

Nama              : Drs. Ahmad Budisusilo

NIP                   : 19680510 199702 1 004

Jabatan         : Wakil Kepala Bidang Kurikulum

 

Nama              : Dra. Irina Kurniati L, M.Pd

NIP                   : 19680413 199203 2 006

Jabatan         : Wakil Kepala Bidang Kesiswaan

 

Nama              : Dra. Anita Susanti

NIP                   : 19660821 199203 2 006

Jabatan         : Wakil Kepala Bidang Humas

 

Nama              : Nadirin, S.Pd

NIP                   : 19711220 200501 1 007

Jabatan         : Wakil Kepala Bidang Sarpras